1pxPromocje
Stół Tarn 220 cm Ferm Living różne warianty
Stół Tarn 220 cm Ferm Living różne warianty

10 098,00 zł

Najniższa cena: 11 220,00 zł
Krzesło Kawa House Doctor ostatnie sztuki!
Krzesło Kawa House Doctor ostatnie sztuki!

695,20 zł

Najniższa cena: 738,65 zł
szt.
Szafa SILL wysoka dąb Cupboard - Tall Ferm Living
Szafa SILL wysoka dąb Cupboard - Tall Ferm Living

8 607,60 zł

Najniższa cena: 9 564,00 zł
szt.
Stolik Gear Side High  NORR11 Earth
Stolik Gear Side High NORR11 Earth

1 979,10 zł

Najniższa cena: 2 199,00 zł
szt.
Mingle Table top oval 220 x 90 black  Ferm Living
Mingle Table top oval 220 x 90 black Ferm Living

4 014,27 zł

Najniższa cena: 4 460,30 zł
szt.
Kosz na śmieci Nordal 20 l - ostania sztuka!
Kosz na śmieci Nordal 20 l - ostania sztuka!

279,20 zł

Najniższa cena: 296,65 zł
Stolik kawowy Lato LN9 Ø 50cm &Tradition różne kolory
Stolik kawowy Lato LN9 Ø 50cm &Tradition różne kolory

2 115,65 zł

Najniższa cena: 2 240,10 zł
Donica Highlands Planter Grey  H44 x 42 x 84 cm Bolia
Donica Highlands Planter Grey H44 x 42 x 84 cm Bolia

1 581,85 zł

Najniższa cena: 1 554,65 zł
szt.
Lampa wisząca Miedziana  Szklana Kula HKLiving ostatnia sztuka
Lampa wisząca Miedziana Szklana Kula HKLiving ostatnia sztuka

412,30 zł

Najniższa cena: 500,65 zł
szt.
Abażur  do Hebe  lamp Short Naturalny ferm Living
Abażur do Hebe lamp Short Naturalny ferm Living

492,15 zł

Najniższa cena: 579,00 zł
szt.
1pxNewsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
1px Regulamin zakupów

Postanowienia wstępne

§1

Właścicielem sklepu internetowego Scandinavian Living jest Anna Kupis SL

ul. Bohdanowicza 19/103, 02-127 Warszawa  NIP: 7321217439  REGON: 471623555

§2

1.Klientem sklepu internetowego Scandinavian Living („Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.Klientem sklepu internetowego Scandinavian Living mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; dalej: „Kodeks cywilny”), jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

§3

1.Sklep internetowy Scandinavian Living umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów Scandinavian Living oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.Usługi świadczone przez Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

-edycji danych;

-konfigurowania i składania zamówień;

-wglądu w historię zamówień;

-składania reklamacji;

-komunikacji z biurem obsługi klienta.

§4

Sklep internetowy Scandinavian Living  dostępny jest pod adresem internetowym https://www.scandinavianliving.pl/

§5

Scandinavian  Living  świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej.

§6

Regulamin określa:

rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez Scandinavian Living  usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego,

-tryb postępowania reklamacyjnego,

-zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

§7

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

-zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;

-dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;

-dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez Scandinavian Living złożonego zamówienia;

wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od Scandinavian Living oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

§8

Scandinavian Living  stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej https://scandinavianliving.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/30 w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

Definicje

§9

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Scandinavian Living.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Scandinavian Living umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt/towar –to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu internetowego Scandinavian Living w celu sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie, Umową zawartą na odległość nie jest umowa zawierana w showroomie Scandinavian Living.

§10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.).

W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Do umów zawieranych z Klientami dokonującymi zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego , jak również do wszelkich roszczeń związanych z tymi umowami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Świadczenie usług w ramach sklepu internetowego Scandinavian Living

§11

Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

połączenie z siecią Internet,

posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Scandinavian Living nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§12

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego Scandinavian Living w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. Zakazuje się w szczególności:

-posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,

-naruszania tajemnicy korespondencji,

-naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane).

Dane Klienta

§13

Klient zobowiązany jest informować Scandinavian Living o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej.

Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą Scandinavian Living  poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.

Scandinavian Living  zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez Scandinavian Living formie.

Scandinavian Living może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

§14

Scandinavian Living  umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz, odzieży i biżuterii a w szczególności oświetlenia i mebli przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, restauracji i hoteli.

§15

Klient sklepu internetowego Scandinavian Living po wejściu na stronę https://scandinavianliving.pl/ uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją produktów Scandinavian Living oraz w ramach funkcji sklepu internetowego wyboru, konfiguracji i składania zamówień w celu zakupu wybranych produktów Scandinavian Living.

§16

Scandinavian Living  umożliwia Klientowi w ramach sklepu internetowego zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o rodzaju, nazwie produktu, jego wymiarach, materiałach, kolorach, dostępności, terminie dostawy, cenie oraz zdjęć produktów. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją produktów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem Scandinavian Living w sposób określony w § 26 Regulaminu.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową towaru.

Zamówienia i sprzedaż

§17

Zakup produktów Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:

-z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,

-poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Scandinavian Living: info@scandinavianliving.pl.

Produkt skonfigurowany

§18

Funkcje sklepu internetowego pozwalają Klientowi na dopasowanie właściwości określonych produktów zgodnie ze specyfikacją Klienta lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb („Produkt skonfigurowany”).

Zakup Produktu skonfigurowanego jest możliwy w każdej z procedur zakupu, o których mowa w § 17 powyżej.

Klient może dokonać zamówienia produktu odpowiadającego jego zindywidualizowanym preferencjom poprzez skorzystanie z funkcji konfiguracji, która jest uwidoczniona przy informacji handlowej i specyfikacji danego produktu i wyraża się m. in. w możliwości określenia koloru bądź konfiguracji kolorów, konfiguracji mebla, rozmiaru, rodzaju wypełnienia wzoru i innych właściwości produktu.

Konfiguracja produktów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej z konsultantem Scandinavian Living.

Zakup z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta

§19

Klient w celu zakupu produktów Scandinavian Living, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją produktów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości produktu, po jej dokonaniu, klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.

Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym Scandinavian Living. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.

W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.

Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.

Niektóre produkty Scandinavian Living, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja ( cena od….) o dostępności wyłącznie w showroomie Scandinavian Living w Warszawie przy ul. Okopowej 56 lokal C.

Po kliknięciu w funkcji „Koszyk” opcji „Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych Scandinavian Living do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny z magazynu Scandinavian Living) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, płatność z wykorzystaniem systemu płatności online Autopay S.A., Przelewy24.pl, Płatności.pl, PayPal). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A." obsługujący  karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterC. Podanie danych jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów Scandinavian Living w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem.

Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy do wyboru z zależności od gabarytów zamawianych produktów. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.

W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient, po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów, powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na przycisk „Zamówiam”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zakupu. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia oraz po dokonaniu przez Klienta płatności, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Scandinavian Living oraz informująca, iż przystąpienie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzone w następnej wiadomości e-mail.

Scandinavian Living w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności produktów jak i kosztów dostawy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji odrębną wiadomością e-mail i zmienia status zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Scandinavan Living o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a Scandinavian Living zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Scandinavian Living niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką niemożliwość. W takiej sytuacji uiszczona cena zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w całości.

Scandinavian Living  zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Zakup z wykorzystaniem poczty elektronicznej

§20

Klient może zakupić produkty Scandinavian Living bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu produktów Sandinavian Living Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: info@scandinavianliving.pl ze wskazaniem produktu, którego zakupem jest zainteresowany.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant Scandinavian Living skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.

W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem Scandinavian Living wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od Scandinavian Living  e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia Scandinavian Living  przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

Umowa sprzedaży produktów Scandinavian Living, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Scandinavian Living. Scandinavian Living z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

Scandinavian Living wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

Anna Kupis SL

KONTO BANKOWE: MBank  21 1140 2004 0000 3102 7645 9733

Tytułem : zamówienie nr...

Scandinavian Living zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Realizacja zamówienia

§21

Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów Scandinavian Living.

Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w magazynie lub w showroomie Scandinavian Living, termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku produktów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 16 tygodni.

W wypadku, gdy Scandinavian Living nie będzie mogło wykonać złożonego zamówienia dotyczącego Produktu skonfigurowanego, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, Scandinavian Living może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy ze Scandinavian Living.

Scandinavian Living poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Scandinavian Living, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

Scandinavian Living powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 4 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 7 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; Scandinavian Living poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.

Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 5 powyżej, Scandinavian Living skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez Scandinavian Living  drogą e-mail.

W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówionych produktów Scandinavian Living, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących Scandinavian Living, Scandinavian Living powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W przypadku braku odbioru towaru w wyznaczonym przez Scandinavian Living terminie, Scandinavian Living będzie przechowywać towar na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni z Scandinavian Living inny termin. W takim przypadku Scandinavian Living uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy ( opłata naliczona za zwrot zamówienia przez firmę kurierską) oraz kosztów magazynowania w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził ze Scandinavian Living ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, Scandinavian Living uprawnione będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. W odniesieniu do umów nie zawieranych z konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, w przypadku nieskorzystania przez Scandinavian Living z uprawnienia do odstąpienia od umowy i upływu 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy, brak odebrania towaru poczytuje się za wolę porzucenia go z zamiarem wyzbycia własności, wskutek czego własność towaru przechodzi na Scandinavian Living, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Scandinavian Living  związanych z zakupem i przejęciem własności towaru.

W chwili wydania produktów zakupionych w Scandinavian Living, Klient lub jego przedstawiciel powinien rozpakować dostarczone produkty i dokonać wspólnie z przewoźnikiem ich szczegółowych oględzin oceniając zgodność produktu z zamówieniem (a w szczególności sprawdzając zgodność liczby i rodzaju dostarczonego produktu,  itp.) i spisać na dokumencie dostarczenia produktu  wszystkie widoczne wady oraz braki ilościowe. Niezgłoszenie przez Klienta wad jakościowych i ilościowych dających się zauważyć w czasie oględzin przy wydawaniu towaru (wady jawne) domniema w tym zakresie zgodność dostarczonych produktów z umową, co nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Klienta reklamacji.

Dodatkowe informacje

§22

Klient przyjmuje do wiadomości, iż specyfika materiału (skóry naturalnej), powoduje, iż meble tapicerowane skórą naturalną składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w jej kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla.

Meble skórzane nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinny być ustawiane w odległości mniejszej niż 30 cm od źródła ciepła, nie powinny być czyszczone nieprzeznaczonymi do tego narzędziami i preparatami. W przypadku dołączenia do zakupionego towaru instrukcji ochrony mebli, meble powinny być użytkowane i pielęgnowane zgodnie z tą instrukcją.

Scandinavian Living  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

Mimo dołożenia wszelkich starań Scandinavian Living nie gwarantuje, że zdjęcia zamieszczone przy informacjach o produktach będą dokładnie odzwierciedlały rzeczywisty wygląd produktów, w szczególności, inny może być efekt wizualny produktów w rzeczywistości, a inny na ekranach urządzeń elektronicznych, w tym w szczególności nieznaczne różnice mogą wystąpić w kolorystyce i strukturze produktów.

Scandinavian Living zastrzega, że niektóre ze zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu to tzw. zdjęcia aranżowane, na których znajduje się produkt dostępny w sklepie internetowym Scandinavian Living wraz z propozycją innych elementów aranżacji. Porównując obraz na zdjęciu Klient powinien uwzględniać szczegółowy opis produktu, który zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu.

§23

Zastrzega się, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnianym w salonie sprzedaży Scandinavian Living, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu, nie podlega reklamacji i nie pociąga odpowiedzialności Scandinavian Living.

Scandinavian Living informuje, że ostateczne wymiary mebli tapicerowanych, materacy, dywanów mogą odbiegać od wymiarów katalogowych o maksymalnie +/- 3% (trzy procent) w zależności od producenta.

§24

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów w Scandinavian Living oraz inne wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantem Scandinavian Living działającymi pod numerem telefonu: +22 642 58 46 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@scandinavianliving.pl.

Reklamacje i gwarancje

§25

Scandinavian Living ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego przez Klienta z Scandinavian Living, domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; ma właściwości, o których istnieniu Scandinavian Living zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór, nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Scandinavian Living zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; a także został wydany w stanie zupełnym.

W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, Scandinavian Living odpowiada z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego, a w szczególności reklamacje produktów Scandinavian Living, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: info@scandinavianliving.pl lub pisemnie na adres: Scandinavian Living Sklep, ul. Okopowa 56 lokal C, 01-042 Warszawa. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.

Scandinavian Living wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta Scandinavian Living rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia, po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu Scandinavian Living może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia reklamacji, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby Scandinavian Living rozpoznał reklamację.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Scandinavian Living, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres Scandinavian Living Magazyn, ul. Wólczańska 243, 93-035 Łódź , tel.: 512142272. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić rzecz pracownikowi  Scandinavian Living w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Scandinavian Living jest zobowiązany niezwłocznie wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Scandinavian Living może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie produktu wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Scandinavian Living może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Scandinavian Living  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Scandinavian Living albo Scandinavian Living nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Na czas rozpatrywania reklamacji, jak również na czas dokonywania napraw reklamacyjnych Scandinavian Living  nie ma obowiązku zapewnienia ani wypożyczenia Klientowi towaru zastępczego.

Na sprzedawane przez Scandinavian Living produkty może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność Scandinavian Living z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową sprzedanych towarów, jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami, w tym wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z Scandinavian Living, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

Odstąpienie od umowy

§26

Scandinavian Living  przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów  Scandinavian Living, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683; dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).

Scandinavian Living  informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów Scandinavian Living. Powyższe uprawnienie jest wyłączone w odniesieniu do Produktów konfigurowanych.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu Scandinavian Living w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów Scandinavian Living, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu Scandinavian Living, partii lub części. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje  Scandinavian Living o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Scandinavian Living zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Do rozliczenia się Scandinavian Living z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu Scandinavian Living inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Scandinavian Living, Scandinavian Living nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt Scandinavian Living niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Scandinavian Living.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu Scandinavian Living będące wynikiem korzystania z produktu  Scandinavian Living  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Scandinavian Living przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Scandinavian Living, w szczególności, gdy produkt nie jest dostępny, lub gdy realizacja zamówienia wiązałaby się dla Scandinavian Living z koniecznością poniesienie strat finansowanych. Scandinavian Living może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z Ustawy o prawach konsumenta przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o obowiązkach i uprawnieniach konsumenta, dotyczą one również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§27

Scandinavian Living przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Zasady przetwarzania przez Scandinavian Living  danych osobowych Klienta, niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez Sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Scandinavian Living a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez Scandinavian Living usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych, reguluje Polityka prywatności obowiązująca w Scandinavian Living.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych, o których mowa w ust. 2, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO.

Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych, a w przypadku danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 22 RODO.

Klient ma stały i nieskrępowany dostęp do udostępnionych Scandinavian Living danych, w tym danych osobowych, i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować, a także realizować inne uprawnienia przyznane mu na podstawie RODO, w zakresie przetwarzania przez Scandinavian Living jego danych osobowych.

Po zakończeniu świadczenia usług Scandinavian Living może przetwarzać: 

- dane Klienta sklepu internetowego, niebędące danymi osobowymi, w szczególności te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem;

- dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz z Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Scandinavian Living, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 tego rozporządzenia.

§28

Scandinavian Living dokłada wszelkich starań, by Sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia Scandinavian Living w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego.

Scandinavian Living  jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§29

Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie.

Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.

Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez Scandinavian Living określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniema się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez Scandinavian Living na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.

Postanowienia końcowe

§30

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2023 roku.

Scandinavian Living może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej sklepu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz Scandinavian Living, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz Scandinavian Living lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów ze Scandinavian Living.

Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl